YATAY GEÇİŞ

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve Üniversitemizin yönetmeliklerine uygun olarak Yatay Geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi ile koşullar aşağıda çıkarılmıştır.

 1. Kurumlar arası yatay geçişler ancak, Yükseköğretim Kurulunca eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim kurumları arasında veya içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarına yapılır.
 2. İlk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 3. Herhangi bir disiplin cezası alınmamış olmak.
 4. Beşli veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesindeYükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen, dönüştürme tabloları kullanılır.
 5. Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 6. Başarı şartını sağlayan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar iki kez olmak üzere yedek aday ilan edilir. (Yedek kayıtları sonucunda dolmayan kontenjanlar için tekrar yedek belirlenmez).
 7. Yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önceki diploma programlarında almış ve başarmış oldukları derslere ait intibakları yapılarak bu derslere ilişkin notları transkriptine işlenir.
 8. Yatay geçiş başvuruları için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının yüz üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2,00 olması gerekir. Ayrıca; eğitim görmekte olduğu kuruma kayıt olduğu yıl itibariyle dönem kaybı olmaksızın alttan başarısız dersi ile almadığı dersinin bulunmaması ve yatay geçiş yapacağı yarıyılı okumamış olması şarttır.
 9. Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Fakültemizin  internet sayfasında ilan edilir.
 10. Yurt dışı kontenjanımız bulunmamaktadır.
 11. Bahar Yarıyılında başvuru alınmayacaktır.

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ:

 Kurumlararası yatay geçiş takvimi Rektörlükçe ilan edildiğinde Fakültemiz web sayfasında duyurulmaktadır. Başvurmak isteyen öğrenciler takvimde belirtilen tarihler arasında belgelerini şahsen veya posta yolu ile Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine teslim etmelidir. Posta nedeniyle geciken başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Başvuru yapan öğrencinin dilekçesi.
 2. Başarı Ortalamasına göre yapılacak başvurular için Not Durumu Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren resmi belge (Fotokopi kabul edilmez). ,
 3. Kurumundan alacağı Ders Planı fotokopisi ya da “bulunduğu döneme kadar bütün derslerini almış ve başarmıştır” yazısı.
 4. Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYM yerleşme belgesinin fotokopisi.
 5. Disiplin cezası almadığına dair belge.
 6. Kayıt Dondurma Yazısı. (Kayıt Donduran Öğrenciler İçin)
 7. Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin Yabancı Dil Hazırlık sınıfını okuduğuna ilişkin belgesinin onaylı fotokopisi.
 8. Başarı Ortalamasını gösterir belge.
 9. Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSS sonuç belgesinin İnternet çıktısı.
 10. Not Durumu Belgesinin orijinalinin kendi okulları tarafından kapalı zarf içinde mühürlenmiş olarak başvuru esnasında teslim edilmesi, açık zarfla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ EK MADDE-1 (MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE) YATAY GEÇİŞ DUYURUSU 08.07.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2 Mayıs 2014 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasından Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kredi Transferi Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek 1. Maddesi (Merkezi Yerleştirme Puanı İle) yatay geçiş başvuruları aşağıdaki şartlar yapılacaktır.

ŞARTLAR:

 1. Öğrencinin kayıt olduğu yılki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına yüksek olması şartı ile başvuru yapabilir.
 2. 2014-2015 Eğitim öğretim yılı ve daha önceki yıllarda yükseköğretim kurumuna kayıt olmuş Hazırlık, Ara sınıf yada son sınıf öğrencileri başvurabilir. (2015 OSYS Sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşenler başvuru yapamazlar)
 3. Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı o yıl ki ÖSYS Klavuzunda belirtilen kontenjanın %30’a kadar kontenjan açılabilir.
 4. Bahar Yarıyılında başvuru alınmayacaktır.
 5. Başvuru sayısı belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda başvuran en yüksek ÖSYS puanlı adaydan başlayarak kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.
 6. DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece yerleştikleri yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanı ile tercih edebileceği programlar arasında DGS puanı göz önünde bulundurularak başvurusu alınacaktır.
 7. Sınavsız Geçişten yararlanarak bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile OSYS puanlarının ÖSYM Başkanlığı tarafından yayınlanan kılavuzlar dikkate alınarak başvurabileceklerdir.
 8. Öğrencinin başvuru yaptığı bölümün yerleştiği yıl ÖSYS Kılavuzunda program ile ilgili özel koşul bulunması durumunda başvuran öğrenciler bu koşulları sağlamak durumundadır.
 9. Ek 1. Maddesi (Merkezi Yerleştirme Puanı) ile yatay geçiş sadece bir defaya mahsus yapılabilir. Bu madde ile yatay geçiş yapan öğrenci daha sonraki başvuru döneminde geldiği yükseköğretim kurumuna dönüş yapabilir.(Başka bir Yükseköğretim kurumuna geçemez.)
 10. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Son Başvuru tarihinden sonra  yapılan/gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Öğrencinin yerleştiği yılki LYS ve ÖSYS Sonuç belgeleri.
 2. DGS ile yerleşen öğrencilerin DGS Sonuç belgesi ve DGS Yerleştirme belgesi.
 3. Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci belgesi.( son 3 ay içerisinde alınmış olması gerekli)
 4. Ara sınıflar için Ders Planı, Ders İçerikleri ve onaylı Not Durum Belgesi.(Transkript)
 5. Kayıt Donduranlar için Kayıt Dondurma yazısı.

BAŞVURULAR

Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine yapılmaktadır.

Müracaatlar Posta ile veya Elden Yapılabilir.

(Posta ile yapılan müracaatların gecikmesinden sorumlu değiliz.)

Yatay Geçiş ile ilgili diğer sorularınızı koudishek@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.