Formlar

DUS Formları

FORM DUS-01 UZMANLIK TEZ DANIŞMANI BİLDİRİM FORMU

Uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde ilgili anabilim dalı kurulunca uzmanlık öğrencisine bir tez konusu ve tez danışmanı belirlenir ve “Uzmanlık Tez Danışmanı Bildirim Formu” ile Dekanlığa bildirilir.

FORM DUS-02 UZMANLIK TEZ BAŞVURU VE TEZ DANIŞMAN BLDİRİM FORMU

Uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde ilgili anabilim dalı kurulunca uzmanlık öğrencisine bir tez konusu ve tez danışmanı belirlenir ve “Uzmanlık Tez Başvuru ve Tez Danışman Bildirim Formu” ile Dekanlığa bildirilir.

FORM DUS-03 UZMANLIK TEZ TESLİM FORMU

Tez Savunma Sınavı sürecinin başlaması için spiral ciltli tez, tez danışmanı tarafından “Tez Teslimi Kontrol Formu” ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığı’na “Tez Teslim Formu” ile teslim edilir.

FORM DUS-05 UZMANLIK TEZİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

Jüri en geç bir ay içerisinde uzmanlık öğrencisinin tez savunmasını da alarak tezi inceler ve sonucunu yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ile anabilim dalı başkanına bildirir. Her bir jüri üyesinin doldurup imzaladığı “Uzmanlık Tezi Ön Değerlendirme Formu” anabilim dalı başkanlığınca Dekanlığa iletilir.

FORM DUS-06 UZMANLIK TEZ SINAVI JÜRİ ÖNERİ VE SINAV BİLGİLERİ ÖNERİ FORMU

Anabilim Dalı Başkanlığı, yönetmelik yönünden gereğinin yapılmasını sağlamak üzere üst yazı ile birlikte “Uzmanlık Tez Sınavı Jüri Öneri ve Sınav Bilgileri Öneri Formu”nu doldurarak “Tez Teslim Formu”nu, “Tez Teslimi Kontrol Formu” ve Spiral ciltli bir adet tezi Dekanlığa sunar.

FORM DUS-07 UZMANLIK EĞİTİMİ BİTİRME SINAVI JÜRİ VE SINAV TARİHİ ÖNERİ FORMU

Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını başarıyla tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının tamamlandığı ilgili program yöneticisi tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Bu durum onbeş gün içerisinde“Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Jüri ve Sınav Tarihi Öneri Formu ile dekanlığa bildirilir.

FORM DUS-08 UZMANLIK EĞİTİMİNİ BİTİRME SINAVI TUTANAĞI

Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı sonuçları ilgili anabilim dalı başkanınca en geç iki gün içinde “Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı” ile Bakanlığa iletilmek üzere Dekanlığa gönderilir.

FORM DUS-09 UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ ROTASYON VE YETERLİLİK BELGESİ FORMU

Tıpta Uzmanlık Kurul’u tarafından belirlenip ilan edilen zorunlu rotasyon eğitimlerini tamamlayan uzmanlık öğrencileri o rotasyon ile ulaşılması istenilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı yönünden rotasyon eğitimini veren eğiticiler tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucu “Uzmanlık Öğrencileri Rotasyon Ve Yeterlilik Belgesi” ile dekanlığa iletilir.

FORM DUS-10 PROGRAM YÖNETİCİSİ KANAAT FORMU

Anabilim Dalı Başkanı altı aylık dönemler halinde uzmanlık öğrencisinin göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yeteneği ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatini “Program Yöneticisi Kanaat Formu”na doldurarak Dekanlığa iletir.

FORM DUS-11 TEZ TESLİMİ KONTROL FORMU

Tezin spiral ciltle ciltlenmemiş bir örneği, öğrenci tarafından son bir kez “Tez Teslimi Kontrol Formu”na göre kontrol edilerek spiral cilt ile ciltlenir ve tez danışmanına “Tez Teslimi Kontrol Formu” ile birlikte teslim edilir.

FORM DUS-12 TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI

Anabilim dalı başkanlığı “Tez Savunma Sınav Tutanağı”nı, her bir jüri üyesi tarafından imzalanır ve hazırlanan jüri üyelerinin kişisel raporları tutanağın ekinde en geç üç gün içerisinde Dekanlığa gönderir.

FORM DUS-13 TEZ BEYANNAMESİ

Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler, tezi ile ilgili olarak, varsa jürinin gerekli gördüğü değişiklikleri danışman denetiminde yapar. Düzeltilmiş tezin bir kopyası ciltlenmemiş halde Dekanlığa teslim edilerek son kontrol yaptırılır. Son Kontrol işlemine tezlerde hata kalmayıncaya kadar devam edilmelidir. Düzeltmeler tamamlandıktan sonra öğrenci; Tez Beyannamesi ile birlikte ciltlenmiş tezini Dekanlığa teslim eder.

Tez Onam Formu

Tez Savunma Sınavı sonrasında başarılı bulunan tez, "Tez Onam Formu" ile Ciltlenir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors